Copyright 2011-2018 Grativa, Vizualne komunikacije, Janja Šemenc s.p.